text do novinky

Obchodné podmienky

Reťaze Slovakia, Nádražná 30, 909 01 Skalica.

Nádražná 30, 909 01 Skalica.

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky.

1. Úvodné ustanovenie.

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Reťaze Slovakia s.r.o., IČO 34143483, so sídlom Nádražná 30, 90901 Skalica, zapísanej v Obchodnom registre Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka 2131/T ( ďalej len predávajúci) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke www.retaze.sk.

Ak je kupujúci konečný spotrebiteľ, ktorý pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadi sa vzťah bližšie neupravený obchodnými podmienkami občianskeho zákonníka a tiež zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Ak nie je kupujúci konečný spotrebiteľ, ale podnikateľský subjekt, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom podnikania , riadi sa vzťah bližšie neupravený obchodnými podmienkami obchodného zákonníka.

Ustanovenie obchodných podmienok je neodmysliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, pričom odoslaním objednávky kupujúci s týmito podmienkami súhlasí.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené bez dna z pridanej hodnoty, ktorá je následne dorátaná v nákupnom košíku. Ponuky predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúci k uzatvoreniu zmluvy sú jasné z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky objednávku skontrolovať a prípadne opraviť. Po zadaní všetkých kontaktných údajov a vložení požadovaného tovaru vrátane špecifikácie do tzv. košíku kupujúci objednávku odošle/potvrdí. Predávajúci okamžite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom rozhraní, alebo v objednávke.

Odoslaním objednávky kupujúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Od tohto okamžiku medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomná práva a povinnosti. K platnosti objednávky podanej elektronicky za potrebné riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V týchto prípadoch bude kupujúci okamžite kontaktovaný a bude s ním dohovorený ďalší postup.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy ( náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Kúpne zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi v chovaní v zmysle občianskeho zákonníku. V prípade, že by bol kupujúci ukrátený na svojich právach plynúcich z uzatvorenia zmluvy, má právo sa obrátiť na príslušné orgány kontroly. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši súd.

3. Náklady na dodanie a spôsob platby.

Cena prepravy bude dorátaná kupujúcemu na základe objednané tovaru a pred odoslaním tovaru s kupujúcim písomne odsúhlasená elektronickou poštou.

Cenu a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

– V hotovosti, pri osobnom odbere tovaru, cena prepravy 0,00EUR

– V hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, cena prepravy bude dorátaná podľa objednaného množstva

– Bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, cena prepravy bude dorátaná podľa objednaného množstva

– Príplatok za dobierku je 1,60EUR bez DPH

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci, alebo osoba ním určená s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovar objednaný kupujúcim v jednej objednávke dodáva oddelene, okamihom tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia , okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľ, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe, alebo na inom trvalom nosiči ( napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým , ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené

v „ kamennom “ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Postup na vrátenie tovaru bez udania dôvodu:

– Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

– Vytlačte a vypíšte formulár o odstúpení, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

– Tovar starostlivo zabaľte a zašlite na adresu spoločnosti: Reťaze Slovakia s.r.o., Nádražná 30, 90901 Skalica. Nezasielať ako dobierku.

5. Záručná doba a reklamačné podmienky.

Ako postupovať keď nie ste spokojní s dodaným tovarom a chcete ho reklamovať?

Postup pre uplatnenie reklamácie:

– Uistite sa, či za vadu alebo chybu na tovare zodpovedá predávajúci, alebo výrobca podľa reklamačných podmienok.

– Vytlačte a vypíšte reklamačný formulár, ktorý nájdete na našich webových stránkach

– Tovar starostlivo zabaľte a zašlite na adresu spoločnosti: Reťaze Slovakia s.r.o., Nádražná 30, 909 01 Skalica. Nezasielať ako dobierku.

– Zákonná lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Reklamačné podmienky:

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté použitím, alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí veci v záručnej dobe ( záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zakázku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu , ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenu výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vy bavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď.

· Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

· Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

· Mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí tovaru

· Používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu

· Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený

· Neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru

· Nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.

· Pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim

· Vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

· Použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, dodávateľom alebo predajcom

· Opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv

· Opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.

6. Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektu.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačnú údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva len Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky ( meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), alebo po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru ( služieb), realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu, zaisťujúce marketingové služby, za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:

· Meno, priezvisko, titul

· Poštová adresa

· Fakturačná adresa

· Mailová adresa

· Telefonický kontakt

· Údaje o bankovom spojení

Prevádzkovateľ všetky údaje získané od kupujúceho použije výlučne pre vnútornú potrebu a tieto údaje ďalej neposkytuje tretím osobám ani subjektom, s výnimkou verejného prepravcu tovaru, ktorému sú osobné údaje kupujúceho poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru kupujúcemu.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach ( napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma apod. ) Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie.

V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2019.

Nádražná 30

90901 Skalica

t.č. 034 664 4412

email : retaze@retaze.sk